महिला तक्रार निवारण समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्तीसाठी अर्ज करावेत

सातारा, दि. 23 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अन्वये प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालये, विद्यालये, खाजगी आस्थापना इत्यादी कार्यालयामध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे बंधनकारक केले आहे. या समित्यांमध्ये शासकीय सदस्यांव्यतिरिक्त अशासकीय सदस्यांचा समावेश असावा, असे अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये तरतुद आहे. याअनुषंगाने समितीवर पुर्ण राज्यासाठी व प्रत्येक जिल्हयासाठी नमुद समितीवर महिलांच्या विविध प्रश्नांवर काम करत असणा-या इच्छुक असणाऱ्या संस्था / व्यक्ती यांची जिल्हा निहाय माहिती संकलित करुन पुर्ण राज्यासाठी अशा जिल्हा निहाय अशासकीय संस्था/व्यक्ती यांची नावे एकत्रित करुन निश्चित करावयाचे आहे.
सातारा जिल्हयातील अशासकीस सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत २ रा मजला, एस.टी. स्टॅण्डजवळ, ता. जि. सातारा येथे उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे या कार्यालयास २ प्रतीत २७ ऑक्टोबर पुर्वी जमा करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सातारा यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Like This